Yrityssaneeraus

Pysäytä konkurssiasian käsittely käräjäoikeudessa


Yksi keino konkurssin välttämiseksi on yrityssaneeraushakemuksen jättäminen käräjäoikeudelle ennen konkurssimenettelyn alkamista.

Saneerausmenettelyn aloittaminen

Laki yrityksen saneerauksesta koskee kaikkia yritysmuotoja, myös yksityistä elinkeinonharjoittajaa. Taloudellisissa vaikeuksissa oleva yritys (velallinen) voi tehdä hakemuksen tuomioistuimelle saneerausmenettelyn aloittamiseksi. Aloittamisen edellytyksenä on, että velallista uhkaa maksukyvyttömyys tai että velallinen on jo maksukyvytön. Menettely voidaan aloittaa myös jos ainakin kaksi merkittävää velkojaa hakevat menettelyn aloittamista yhdessä velallisen kanssa tai puoltavat velallisen tekemää hakemusta.

Yleensä verottaja tai vakuutusyhtiö hakee yrityksen konkurssiin estääkseen lisävelan syntymisen silloin, kun velkaa ei ole lyhennetty pitkään aikaan tai kun saatavan määrä on jatkuvasti kasvanut.

Konkurssiasian käsittely käräjäoikeudessa pysähtyy, kun yrityssaneerausmenettelyä haetaan. Konkurssin uhatessa yrityksen on syytä ottaa välittömästi yhteyttä yrityssaneerauksen asiantuntijaan, joka laatii hakemuksen yrityssaneerauksen aloittamiseksi.

Yrityssaneeraukseen pääseminen käy varsin helposti, mikäli suurimmat velkojat kannattavat saneerausmenettelyn aloittamista. Mikäli velkojat vastustavat yrityssaneerausta, on tärkeätä a) pystyä osoittamaan syyt, jotka ovat johtaneet yrityksen taloudellisiin vaikeuksiin ja b) millä korjausliikkeillä ja/tai toimenpiteillä yrityksen toiminta saadaan jälleen tervehtymään. Kysymys on pohjimmiltaan yrityksen elinkelpoisuudesta. Yrityksen velkamäärän suuruudella ja/tai omien pääomien puuttumisella ym. ei sinänsä ole suurtakaan merkitystä, joskin saneerausta vastustavat tahot näihin seikkoihin mielellään vetoavatkin.

Saneerausohjelma

Saneerausohjelma sisältää määräykset velallisen toiminnan jatkamiseen, muuttamiseen tai lopettamiseen tähtäävistä toimenpiteistä ja järjestelyistä sekä velkojen järjestelyistä, joiden tavoitteena on korjata yrityksen toimintaedellytyksiä. Saneerausohjelma kestää yleensä useita vuosia. Saneerausohjelman suoritettuaan yritys vapautuu saneerausveloistaan siltä osin kuin niille ei ohjelman mukaan pitänyt maksaa suorituksia. Saneerauksessa velkojalle tuleva suoritus ei saa olla arvoltaan pienempi kuin mitä velkoja saisi velallisen konkurssissa.

Yrityssaneerauslaissa ei määritellä saneerauksen vaatimia liiketaloudellisia toimenpiteitä. Laista ilmenee yleisesti, mitkä selvitykset saneerausohjelman tulee sisältää ja mistä asioista ohjelmassa tulee määrätä. Seikkaperäisempiä säännöksiä laissa on velkajärjestelyn keinoista, joita saneerausvelkoihin voidaan soveltaa. Velkajärjestelyn keinoina tulevat kysymykseen maksuaikataulun muuttaminen, maksuerien lukeminen ensin pääoman ja vasta sitten luottokustannusten suoritukseksi, jäljellä olevaan luottoaikaan kohdistuvien luottokustannusten maksuvelvollisuuden alentaminen sekä velan määrän alentaminen. Vakuusvelat ovat erityisasemassa ennen muuta sillä tavoin, että velan määrää ei voida alentaa siltä osin kuin vakuuden arvo sen kattaa.

Konkurssi

Konkurssi on monesti velkojille epäedullinen keino periä saataviaan. Konkurssipesän realisointitulos jää usein heikoksi. Lisäksi konkurssipesän hoitaminen on aina kallista. Nämä seikat yhdessä johtavat yleensä siihen, etteivät ns. tavalliset velkojat juurikaan hyödy konkurssista.